SZC logo

GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

OM kód: 203069/002 | 5700 Gyula, Szent István u. 38.

Intézmény logo

Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Bemutatkozás

Kedves Látogatók!

A Gyulai SZC Harruckern János  Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 2007. július 1-én kezdte meg működését. Több fenntartóváltás és intézményi átszervezés után 2015. július 1-től a Gyulai Szakképzési Centrum egyik legnagyobb, széles spektrumú, számtalan szakmai profillal és gyakorlati háttérrel rendelkező szakképző intézménye. A jogelődök nagy száma, a szerteágazó feladat-ellátási profilja, valamint az intézmény oktatási egységeinek földrajzi elhelyezkedése (Elek, Gyula, Szabadkígyós) alapvetően meghatározza a működés lehetséges kereteit.

Intézménytípusai: technikum, szakképző iskola, szakiskola, dobbantó, műhelyiskola, pályaorientációs program, és kollégium. Az alapfeladatok ellátása mellett a felnőttek szakmai képzése, szakmai oktatása és a felzárkóztató képzés is nagy hangsúlyt kap az intézményben. Tanműhelyeinkben, a szakképzés gyakorlati színterein sokféle termék és szolgáltatás előállításával és végzésével tesszük életszerűbbé a szakmára való felkészülést. 

Feladatellátási helyek:

 • Gyula, Szent István u. 38.
 • Gyula, Szent István u. 69.
 • Gyula, Karácsony u. 13.
 • Gyula, Ady Endre u. 3.
 • Gyula, Szabadkai u. 3.
 • Elek, Szent István u. 4-6.
 • Elek, Kossuth u. 6.
 • Szabadkígyós Hrsz 029. (Ókígyósi út 1.)

 

 

Intézményünk képzési szerkezete

 

Iskolánk szakmakínálata széleskörű, mind az ágazatok és mind a szakmacsoportok tekintetében.

Oktatott szakmáink:

Technikum

9-13. évfolyamokon

Ágazatok

 • Kereskedelem
 • Rendészet és közszolgálat
 • Egészségügy
 • Informatika
 • Turizmus-vendéglátás

Szakképző iskola

9-10-11; illetve 11-12 és 13. évfolyamokon

Ágazatok

 • Fa és bútoripar
 • Élelmiszeripar
 • Építőipar
 • Gépészet
 • Szociális
 • Kereskedelem
 • Vendéglátóipar
 • Rendészet és közszolgálat
 • Épületgépészet
 • Turizmus-vendéglátás

Szakiskola

 • Mezőgazdaság (virágkötő)
 • Élelmiszeripar (sütőipari és gyorspékségi munkás)

Dobbantó, Műhelyiskola, Orientáció

 • Szobafestő
 • Pincérsegéd
 • Szakácssegéd
 • Cukrászsegéd
 • Dobbantó
 • Orientáció

 

Kollégium

 

A középfokú képzésben valamint az érettségi utáni iskolarendszerű szakképzésben résztvevő tanulók ellátására 2 kollégium áll a diákok rendelkezésére.

 

A gazdaság versenyképességének, a gazdasági fejlődés biztosításának nélkülözhetetlen eleme a magas színvonalú szakképzés. Céljaink között szerepel a korszerű szakképzési rendszer továbbfejlesztése. Fontosnak tartjuk, hogy a képzés szerkezete rugalmasan alkalmazkodjon a munkaerő-piaci igényekhez, olyan piacképes tudást biztosítson a tanulóknak, ami képessé teszi őket arra, hogy megtalálják helyüket a munka világában és képesek legyenek képzettségük állandó megújítására. Intézményünk elsődleges céljának és feladatának tekinti a szakképzés fejlesztésében való aktív közreműködést a törvényi rendelkezések figyelembevételével versenyképes, rugalmas és hatékony oktatási-nevelési rendszer kialakítását.

Kiemelt feladatok:

 • humán erőforrás fejlesztése (lehetőségek biztosítása, továbbképzésekben való részvétel)
 • EU pályázatokban eredményes részvétel
 • a képzés gyakorlatorientált tartalmi és szerkezeti fejlesztésének segítése
 • a gazdaság és a szakképző intézmények kapcsolatának erősítése
 • a képzési programok korszerűsítése
 • a képzés személyi és tárgyi feltételeinek javítása
 • a lemorzsolódás csökkentése
 • a gyakorlatorientált szakképzés elmélyítése
 • a duális szakképzés segítése érdekében a tanulószerződések, munkaszerződések számának növelése, a kamarai garanciavállalásnak megfelelően
 • a pályaválasztás, pályaorientáció rendszerének további erősítése
 • a szakképzésben közreműködő vállalkozásokkal a kapcsolattartás további javítása
 • a lemorzsolódás, hiányzások, bukások csökkentése
 • a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása,
 • dobbantó, műhelyiskola és orientációs program működtetése
 • a minőségi oktató munka javítása a kompetenciamérés eredményeinek figyelembevételével
 • kompetenciák fejlesztése
 • iskolai lemorzsolódás csökkentése
 • érettségi, szakmai vizsga eredmények javítása
 • félévi, évvégi intézményi tanulmányi eredmények javítása
 • bukások számának csökkenése
 • minőségi, magas szintű szaktudás biztosítása diákjaink számára
 • szakmai versenyekre való sikeres, eredményes felkészítés
 • fémipari képzés alapjainak a megteremtése, új hegesztő tanműhely kialakítása, átadása
 • felnőtt hegesztő képzés indítása
 • informatikai képzés fejlesztése, új informatikai szakmák bevezetése (Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus, Szoftverfejlesztő és –tesztelő képzés), eszközpark fejlesztése
 • költséghatékony gazdálkodás, a javakkal való okos gazdálkodás
 • esélyegyenlőség biztosítása
 • hátrányos helyzetű diákok lemaradásának csökkentése
 • különböző kultúrák iránti nyitottságra nevelés
 • olyan szervezési megoldások előnyben részesítése, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését.

 

Intézményünk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye:

 1. cím: 2017-2020-ig
 2. cím: 2020-2023-ig

Bázisintézményi programunk az intézményben folyó pedagógiai munkát, az alkalmazott jó gyakorlatok bemutatását és az iskola által tesztelt „Érd el az életed céljait!” elnevezésű módszertani programot tartalmazza.

Három ország mellett Magyarországon iskolánk tesztelte a programot, ami alapján mentoriskolává váltunk. A tesztelés alatt tapasztaltuk pozitív hatását, és ez alapján, osztálytermi keretek közt alkalmazhatóvá tettük a programot. A megvalósításban nagy szerepünk és gyakorlatunk van, hiszen már több szomszédos ország magyar iskoláit mentoráljuk.

A jó gyakorlat központi eleme egy készségeket, viselkedést és attitűdöket formáló, rugalmas időkeretben megszervezhető tréning, aminek gyakorlatai adaptálhatóak különböző közismereti órákon. A módszertani modell célcsoportja a 13 –és 18 éves életkor közötti diákok, valamint általános iskola felső tagozatos és középiskolai pedagógusok. A program tevékenységközpontú feladatai több fontos területen adnak támogatást a fiataloknak ahhoz, hogy meg tudják fogalmazni saját céljaikat és elinduljanak azok megvalósítása felé.

A jó gyakorlat a tanuló, gyermek személyiségének fejlesztése, a tanulás támogatása, a pedagógusok módszertani kultúrájának bővítése, amelyeket műhelymunka, bemutató foglalkozás keretében oszthatunk meg a résztvevőkkel.

Egy másik jó gyakorlatot is tartalmaz a programunk, amely a portfólió készítése és alkalmazási területeit érinti. A jó gyakorlatunk célja, hogy bemutassuk a pedagógia alkalmazásának előnyeit, hogy hogyan értelmezhető a személyre szabottság a portfólióban, mi a diák és mi a pedagógus szerepe a portfólió készítésben.  A célok közt szerepel, hogy a diákok megtanuljanak tanulni, hogy fejlődjön önértékelési készségük, metakogniciójuk, önreflexiójuk, hogy növekedjen önbizalmuk, hogy aktívan és felelősen vegyenek részt saját fejlődési útjuk kiválasztásában.

 

Intézményünk Boldogiskolai címmel is rendelkezik:

 

Iskolánk pedagógiai programja és nevelési céljai alapvetően összecsengenek a boldogságprogramban megfogalmazott célokkal:

„A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé,

hanem, hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a

kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki

egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget.”

Boldogságprogram iskolánkban:

 • a személyiségfejlesztés során, olyan alapvető személyiségjegyek kialakítása, megismertetése, amelyek segítségével diákjaink sokoldalú, önmegvalósító emberekké válhatnak, akik érzékenyek, segítőkészek és nyitottak a környezetükre
 • egymás iránti együttérzés és odafigyelés, tolerancia kialakítása
 • a vitakultúra elemeinek folyamatos alkalmazása, a vitakészség fejlesztése
 • széleskörű önkifejezési lehetőségek biztosítása (művészetek bevonásával: ének-zene, vizuális kultúra, stb.)
 • az együttélés normáinak előtérbe helyezésével, a közösségi élet és társadalmi szerepek megismertetése
 • a testi-lelki harmónia megteremtésére és igényére való nevelés
 • a kiegyensúlyozott, boldog élet értékként való tiszteletére nevelés
 • emberi kapcsolatok pozitív irányú elmélyítése, pozitív töltésű életmód kialakítása
 • az együvé tartozás, az identitás, az egymásért való felelősség érzésének kialakítása
 • az alapvető erkölcsi értékek megismerése, felismerése, tudatosítása, mindezek követésének kialakítása.
Bemutatkozás

Partnereink

SZC logo

GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM


Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

5700 Gyula, Szent István u. 38.

Telefon: (66) 561-420

E-mail: iskola{kukac}harruckern.hu

OM azonosító: 203069/002

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001286/2015


2024Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium